ولید تمیم: اداره تصدی مواد نفتی در سه سال اخیر بیش ازیک‌ونیم میلیارد افغانی، مفاد خالص کرده است

رییس عمومی تصدی موادنفتی وگازمایع در نشست مشترک گزارش دهی حکومت به ملت با اداره ملی کنترول و تنظیم امور داوایی و محصولات صحی وزارت صحت عامه میگوید: درسه سال اخیر، این اداره بیش یک ونیم میلیارد افغانی مفاد خالص داشته است. رییس این اداره می افزاید که ازاستفاده بی مورد افراد واشخاص فرصت طلب دراین سکتور جلوگیری شده است. درعین حال، رییس اداره ملی تنظیم اموردوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه، کنترول وتنظیم بهترمارکیت  دوایی  وبهبود کیفیت  ادویه درکشور را از برنامه های مهم این اداره عنوان می کند. رییس عمومی تصدی مواد نفتی وگاز مایع افغانستان میگوید: قرنطین نفت های بی کیفت ومطلع سازی کشورهای صادرکننده وجلوگیری ازسواستفاده معافیت درتورید مواد نفتی  دربندر تورغندی وآقینه از دست آوردهای مهم این اداره می باشد. ولید تمیم رییس این اداره می افزاید که با درنظرداشت نوسانات قیمت مواد نفتی درسطح جهان وافزایش درجه انفلاسیونی پول در داخل کشور طی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، آنان توانسته اند که ازسطح قیمت مواد نفتی  درهماهنگی با بازرگانان، نظارت داشته باشند. به گفته وی، اداره تصدی مواد نفتی کشور درسال اخیر بیش ازیک ونیم میلیارد افغانی، مفاد خالص داشته است.

درهمین حال، رییس اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی کشور می گوید که این اداره به عنوان یک اداره  جدید التشکیل دستاورد های قابل  ملاحظه  داشته و در راستای دسترسی  به ادویه ومحصولات صحی با کیفیت  در سراسر کشور گام های اساسی را برداشته است. ریاست اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه واداره ملی تصدی موادنفتی وگازمایع افغانستان، دیروز ازکارکردهای سال گذشته وبرنامه های کاری سال جاری شان گزارش دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *